DEN KREATIVE SKOLE

Et foredrag om hvordan man skaber og udvikler den kreative skole

Det hævdes, at fremtiden tilhører de kreative sjæle. Og det er mest udtalt børn. Hvordan bevarer, udvikler og fremmer vi den evne ind i voksenlivet? Flere mener, at vi som børn er kreative, men at hele vores uddannelsessystem og vores socialisering gennem opvæksten betyder, at vi aflærer de kvaliteter, som kreativiteten har. Vi bliver dårlige til at associere, til at tænke på kanten af boksen, til at få ideer, til at turde prøve nyt og meget mere. Det er alvorlige anklager og hvis det er rigtigt, at vi skal leve af kreativitet, hvordan kan vi så bevare kreativiteten i skolen?
 
Foredraget bygger på en antagelse, at hvis man er sammen med andre mennesker, der er kreative og oplever deres måde at stille spørgsmålstegn ved de etablerede sandheder og lader sig smitte af deres evne til at tænke anderledes, så er kreativitet noget, man kan lære. Det betyder meget, at lærerne er kreative og viser i praksis, hvad kreativitet vil sige inden for de enkelte fag. Det betyder blandt andet, at kreativ undervisning ikke nødvendigvis altid skal tage afsæt i den enkelte elevs læringsstil eller per definition være sjov. 

 

THE CREATIVE SCHOOL

A lecture about how to create and develop the creative school

Some say that the future belong to the creative souls, which is primarily children. How do we preserve, develop and promote the creative ability into adulthood? Many believe that we are creative as children, but that our education system and our socialization during childhood and adolescence causes us to “unlearn” the qualities that creativity is made of. We lose the ability to associate, think outside the box, get ideas, and dare to try new things, and so on. These are serious allegations and if it is true that we must live by creativity, then how can we make sure creativity is preserved in school?

The lecture presenting the idea that being with creative people, and experiencing their way of questioning the established truths, will inspire you to think differently and understand that that creativity is learned. It makes a big difference that teachers are creative and show in practice what creativity means within the different subjects. This means, among other things, that creative teaching does not necessarily always have to be based on the individual student's learning style or by definition be fun.

   

Bestil mere information

Navn *
Navn