I BAD MED PICASSO
 

Et foredrag om hvordan du bliver mere kreativ

All Children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.
— Pablo Picasso (1881-1973)

Kreativitet er kommet for at blive. Dét at være opfindsom og kunne improvisere er ikke længere en luksus for de få, men en opgave for de mange. I Danmark findes efterhånden ganske få jobs, hvor alle arbejdsgange er fastlagt på forhånd, og hvor rutineprocedurer er hovedreglen. Det opportunistiske menneske, der ser muligheder, er blevet idealet i takt med, at videnssamfund erstatter eller supplerer industrisamfund. Det udfordrer os. I Danmark har vi få naturlige ressourcer og et højt lønniveau. Vi kan ikke konkurrere på lav løn eller håbet om uanede naturressourcer. Vi skal kunne noget andet. Vi skal blive mere kreative.

Et bud på en levedygtig fremtid er, at vi fastholder og udvikler en tradition for at tænke nyt, organisere arbejdet fornuftigt og udvikle nye produkter. Vi skal med al sandsynlighed fastholde og øge vores kreative og innovative potentiale. Sidstnævnte kræver investering, forskning, god infrastruktur, ledelse og organisering, der gør, at vi kan omsætte ideer til konkrete produkter, der kan sælges. Vi ved derimod ikke meget om kreativitet, der er et væsentligt element i innovationsprocesser. For de fleste fremstår kreativitet som en lidt mystisk, uhåndgribelig og sjælden størrelse. I dette foredrag er det vores ambition at åbne kreativitetens sorte boks. Vi lever nemlig stadig med en række myter om kreativitet. Det gælder eksempelvis, at kreativitet er forbeholdt de få, ikke kan læres, alene er den kreative eners bedrift og i øvrigt ikke har noget med almindelige menneskers liv at gøre.

Dette foredrag handler modsat om, at vi alle kan blive mere kreative. Til gavn og glæde for dig selv, dine kolleger, din virksomhed, Danmark og hele verden. Kreativitet og innovation er fremtidens helt afgørende vækstfaktor.

IN THE SHOWER WITH PICASSO

A lecture about becoming more creative

All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up.
— - Pablo Picasso (1881-1973)

Creativity is here to stay. To be inventive and improvising is no longer a luxury for the few, but a task for many. There are very few jobs left in Denmark with a workload defined in advance, and where routine procedures are the rule. The person who sees new opportunities has become the ideal as a knowledge-driven society replaced or supplemented an industrial society. It challenges us. Denmark has few natural resources and high wages. We cannot compete on low wages or the promise of unlimited natural resources. We must find something else. We need to become more creative. To attain a sustainable society in the future, we must maintain and develop a tradition for innovative thinking, organizing work sensibly and being better at developing new products. 
Nearly all predictions for the Danish business sector reveal that we have to develop and increase our creative and innovative potential. The latter requires investment, research, good infrastructure, management and organization to turn ideas into real products to be sold. However, we don’t know a whole lot about creativity. Although an important factor in the innovative processes, creativity is often recognized as a mysterious, elusive and rare thing. 
In this lecture, we hope to open the box to our creativity to demystify society’s myths about creativity, because we still have a great deal of myths about creativity. For example, the myth that creativity is reserved for the few and something we cannot be taught; something just for “creative people”, and doesn’t relate to normal people’s lives.

This lecture debunks that myth and asserts that we can all become more creative. For the benefit of yourself, your colleagues, your company, Denmark and the whole world. Creativity and innovation is tomorrow's crucial growth factor.

   

Bestil mere information