HIGH PERFORMANCE LEADERSHIP

Et foredrag om retning, mindset og performance.

Fremtidens ledere skal i langt højere grad end i dag fokusere på præstationen i stedet for arbejdstiden. Det handler hverken om at arbejde mere eller mindre, men i stedet om at præstere bedre. Det er den eneste vej til øget produktivitet, konkurrencekraft og passionerede, kreative og innovative medarbejdere. Det viser alle internationale og nationale undersøgelser. Præstationsledelse er et opgør med ledelse baseret på resultatmålinger, KPI´er og simple måleskemaer. Eller det som professor Steen Hildebrandt har døbt ”Regnearkledelse”. Hør Mikael Trolles nye foredrag om præstationsledelse, og få inspiration til, hvordan du kan løfte dit lederskab til et højere niveau ved at udvikle dine evner til at lede præstationer i stedet for at kontrollere arbejdstimer. Opdag dit præstations-DNA – og bliv fremtidens præstationsleder.
High Performance Leadership gennemføres også som workshop og lederuddannelse sammen med CBS.
www.cbs-executive.dk/hpl 

 

High Performance leadership

A lecture about direction, mindset and performance

Future leaders must focus to a much greater extent on performance instead of work hours. It’s not about working more or less, but instead about performing better.   It is the only way to increase productivity, competitiveness and passionate, creative and innovative employees. All the international and national studies point in that direction.
High Performance Leadership is a revolt against management using result measurement, KPIs and simple measurement forms; or as Professor Steen Hildebrandt calls it, "Spreadsheet Management."

Mikael Trolle’s new lectures on high performance leadership will inspire to take your leadership to the next level by developing your ability to manage performance instead of controlling working hours. Discover your performance DNA - and become a performance leader of the future.
The High Performance Leadership lecture is also available as a workshop or our new leadership education together with CBS. www.cbs-executive.dk/hpl 

   

Bestil mere information