THE DNA OF EXECUTIVE LEADERSHIP

Et foredrag om hemmeligheden bag succes

FORSTÅ hvorfor nogle mennesker opnår succes, og andre fejler.

”Succes er at leve op til dine egne forventninger i stedet for at forsøge at leve op til andres forventninger,” skriver ledelseseksperten Stephen Bruyant-Langer.

I sidste instans drejer det sig om at blive lykkelig. Lykkelige mennesker bliver succesfulde. Ikke omvendt! I dette inspirerende foredrag videregiver Stephen Bruyant-Langer resultaterne af mange års forskning i ledelse. Det er faktisk muligt at udkrystallisere forudsætningen for succes, og gennem utallige konkrete eksempler tydeliggør han velafprøvede metoder og forklarer excellente resultater.

Bruyant-Langer forholder sig til både dit professionelle liv og dit personlige liv. Succesfuld ledelse kræver eksistentiel robusthed. Og det betyder, at der ikke er nogen vej uden om at arbejde med dig selv. Han angiver konkrete værktøjer for mennesker til at finde deres bærende principper og reducere usikkerheden i deres liv.

Succes manifesterer sig på den lange bane. Bruyant-Langer gennemgår de typiske livscyklusser og lægger fundamentet for at forberede dig grundigt på de næste faser, før de opstår. Du bliver i stand til at se dit liv ud fra fremtiden i stedet for blot at fortsætte det ud fra fortiden.

THE DNA OF EXECUTIVE LEADERSHIP

A keynote about the secret behind success

 

get the explanation why some people succeed and others fail. 

”Success is living up to your own expectations instead of trying to live up to the expectations of others,” writes leadership expert Stephen Bruyant-Langer.

In the end it’s all about becoming happy. Happy people succeed. Not the opposite! In this inspiring keynote Stephen Bruyant-Langer conveys the results of many years of research in leadership. It is actually possible to crystallize the prerequisites for success. Through numerous specific examples he clarifies well-proven methods and explains excellent results. 

Bruyant-Langer relates to both your professional life and your personal life. Successful leadership requires existential resilience. This means that there is no way around working with your own self. He indicates specific tools to help finding your governing principles and reducing uncertainty in your life. 

Success manifests itself in the long run. Bruyant-Langer goes through the typical life phases and provides you with the foundation to thoroughly prepare yourself for your next life phases, before they materialize. You will be able to see your life from the future instead of simply continuing it from the past.

Bestil mere information