THE PERSONAL BUSINESS PLAN FOR GRUPPER – FIND FÆLLES RETNING

Et foredrag om at tænke ledelse i fremtidsperspektiv og ikke lade sig nøje med mere af det samme. To Eternity and Beyond

”For at skabe fremdrift er det nødvendigt at reducere friktionen mellem de forskellige dele i dit ledelsessystem. Definitionen på synergi er 2 + 2 = The Beatles,” skriver ledelseseksperten Stephen Bruyant-Langer.

De fleste ledelsessystemer er fokuseret på måling af resultater, dvs. svaret på spørgsmålet Hvad? Dette foredrag svarer på spørgsmålet Hvorfor? Vi er blevet meget kompetente til at måle og evaluere, men samtidig er vi blevet knap så kompetente til at finde meningen med alle vores aktiviteter. Det gælder om at skabe sammenhæng mellem jeres egne ønsker og behov, jeres kollegers ønsker og behov, jeres organisations ønsker og behov, samfundets megatrends samt verdens begivenheder. I al sin enkelhed: I skal blive en del af noget, som er en del af noget større.

Bruyant-Langer skaber forudsætningerne for skalering ved at klarlægge de fundamentale krav for samarbejde og vækst. Han gør op med en laissez-faire holdning og giver ledergrupper metoder til at styrke sammenholdet og skabe grundlaget for en fælles retning. Bruyant-Langer mikser modeller, anekdoter, egne erfaringer og utallige  konkrete eksempler. Denne inspirerende og håndfaste cocktail skaber en kulturel transformation, som leder til nye ambitiøse målsætninger.

Bruyant-Langer kombinerer sin hands-on ekspertise som headhunter med sin solide erhvervspsykologiske erfaring og skaber dermed en sammenhæng, hvor I tænker: ”Vi kan slet ikke lade være med at springe ud i det!”

THE PERSONAL BUSINESS PLAN FOR GROUPS – FIND YOUR MUTUAL DIRECTION

A keynote about thinking leadership in a future perspective and not settling for more of the same. To Eternity and Beyond

”In order to create momentum you need to reduce tension in your leadership system. The definition of synergy is 2 + 2 = The Beatles,” writes leadership expert Stephen Bruyant-Langer.

Most leadership systems are focused on measuring results, i.e. the answer to the question What? This keynote answers the question Why? We have become very competent at measuring and evaluating, but in this process we have become less competent at finding the meaning behind all our activities. The idea is to link your own wants and needs, your colleagues’ wants and needs, your organization’s wants and needs, the megatrends in society and the events in the world. In all its simplicity: You need to become part of something, which is a part of something bigger.

Bruyant-Langer creates the prerequisites for scaling by clarifying the fundamental conditions for teamwork and growth. He disrupts a laissez-faire attitude and provides leadership groups with methods to strengthen cohesion and establish the foundation for a mutual direction. He mixes models, anecdotes, own experiences and numerous specific examples. This inspiring and directive cocktail creates a cultural transformation leading to new ambitious goals.

Bruyant-Langer combines his hands-on headhunter expertise with his solid business psychology experience and creates a context in which you think: “We can’t not do this!”

Bestil mere information