Internet of Things
Lyspæren, opvaskemaskinen og cyklen skal ligesom alle os andre på internettet – men hvordan? 

I de kommende år vil mange af vores hjælpemidler i dagligdagen blive udstyret med utallige sensorer, og de vil blive forbundet til internettet. Og vi forbrugere forventer, at produkterne kan styres og overvåges via vores smartphones. Det giver også producenterne mulighed for at følge og servicere deres produkter længe efter, de har forladt lageret, hvilket de ikke tidligere har haft mulighed for i større stil. Andre produkter fx en termostat vil indgå som en komponent i et større system fx et varmesystem. Derfor er det nødvendigt, at produkterne kan kommunikere med hinanden. Produktudviklingen skal ske ved, at andre end producenten også får lov til at udvikle tjenester, som produktet er en del af.

Internet of Things parate virksomheder vil i større stil skifte fra at sælge produkter til at sælge tjenester. Ligesom man i langt højere grad kommer til at sælge, hvad produktet kan og ikke, hvad det er. Hvem vil eje en boremaskine, når det egentlig bare handler om at få boret huller i væggen? Hvilket firma ønsker at eje en lastbil, når det ’bare’ er transport, der efterspørges. Dette fænomen kaldes ”servitization”.

Det næste skridt bliver, at tjenesterne bliver solgt på abonnementsform eller populært sagt ”power by the hour”. Det betyder, at kunderne betaler for, hvad abonnementet er værd og ikke, hvad produktet eller tjenesten koster isoleret set. 

Foredraget holdes også på engelsk.

 

Internet of tings
The light bulb, dishwasher and the bicycle will soon be on the Internet like everything else. But how?


In the coming years, many of our everyday products will be equipped with numerous sensors, and connected to the Internet, as consumers expect to be able to control and monitor products via smartphones. It will allow manufacturers to monitor and service their products long after they have left the warehouse, something they have not previously had an opportunity to do on a larger scale.
Other products, for example a thermostat, will be included as a component in a larger system, such as a heating system, making it necessary for the products to communicate with each other. Product development is therefore dependent on a third party to develop the services on which the product consists.

IoT ready companies will largely shift from selling products to selling services, as focus will shift towards selling what a product can do and not what it is. Who wants to own a power drill when that is just about getting holes drilled in the wall? What company wants to own a truck, when transportation is the only thing needed? This phenomenon is called "servitization."


The next step is that the services are sold on a subscription basis, or to use the popular term "power by the hour." This means that customers pay for the value of the subscription and not for the product or service.


The lecture is also offered in English.

 

Bestil mere information