Projekbeskrivelse

Workshop med Kim Kristensen: Følg mig

Med fokus på udfordringer fra den digitaliserede verden gennemføres en skræddersyet tre timers workshop tilpasset og forventningsafstemt med jer og jeres virksomhed. Med udgangspunkt i de udfordringer, som virksomheden, organisationen eller kommunen står over for, vil Kim Kristensen udfordre deltagerne på deres holdninger og opfattelser af strategi, organisation, medarbejdere og ledelse. Grundvilkårene for at vinde som virksomhed, organisation og kommune, vil ændre sig radikalt de kommende år. Det betyder, at man taber, hvis ikke man er voldsomt motiveret og klar til at skabe den unikke strategi, få en trænende organisation med fokus på High Performance Leadership. De sidste fem år har Kim Kristensen fokuseret på – og fulgt disse udviklingsprocesser tæt – fra Kina til Chile, fra Ghana til Grønland.

Hvad siger den teoretiske videnskab om udviklingstendenserne, og hvad skal der til for netop at præstere i den virkelige virkelighed? Et af grundvilkårene for at toppræstere er netop at kunne sige et stort nej til den ensidede brug af regnearksledelse. I stedet foreslår Kim Kristensen, at der bør måles på præstationen. Sker det, så vil resultaterne komme af sig selv og regnearkene tage sig bedre ud. Han mener, at der bør ledes med baggrund i retning, mindset og mening. Strategiarbejdet har ikke det nødvendige fokus på foranderlighed. Virksomheden skal være i stand til at genopfinde sig kontinuerligt for at være klar til næste års sæson. Gør I det? De rigtige rammer skal være på plads for at være agerende, offensiv og et skridt foran. Er de det? Lederne skal være trænere for deres medarbejdere – og så i øvrigt elske dem, som var de deres egne børn. Gør lederne det?

En tre timers workshop med fokus på, at med den nødvendige forandringsledelse vil virksomheden, organisationen eller kommunen få en masse værktøjer, som kan implementeres – og tjene som ny inspiration og læring til den videre proces, med at skabe et fællesskab i dit team og i din virksomhed.

Workshop with Kim Kristensen: Follow me

This customer-tailored three hour workshop focuses on challenges from the digital world and is customised to you and your company’s needs. With point of departure in the challenges that the company, the organisation or the municipality is facing, Kim Kristensen seeks to challenge the participants and their opinions as well as perceptions of strategy, organisation, employees and leadership. The basic premises which leads a company, organisation and municipality to win will change radically in the coming years. This means that you lose if you are not increasingly motivated and ready to create the unique strategy and achieve a practising organisation with focus on high performance leadership. Kim Kristensen has followed the developmental processes of our time closely from China to Chile, from Ghana to Greenland during the past five years and is as a consequence well prepared to advice you how to tackle some of the challenges these processes create.

What does leadership theory say about the development tendencies and about what is demanded to perform in the real world? One of the premises to perform in our contemporary world is being able to say no to the one-sided use of spread-sheet management. Kim Kristensen suggests that we have to leave our innate focus on spread sheets behind and measure the performance instead. By doing that, results will come about by themselves and the spreadsheets will actually look better as well. Kim Kristensen believes that we should lead our organisations with foundation in a strong direction, mindset and purpose. The field of strategising does currently not have the necessary emphasis on changeability. The company must be able to reinvent itself continuously in order to be ready for the next season. Do you do that? The right framework must be in place in order to be active, offensive and a step ahead. Are you? Leaders must be their employees’ coaches – and love them as if they were their own children. Do your leaders do that?

A three hour workshop emphasising that with the right leadership of change, the company, the organisation or the municipality will find concrete tools which can be implemented and serve as inspiration and learning for the further process with creating a sense of community in your team as well as in your company as such.

Bestil mere information