Projekbeskrivelse

Workshop med Eva Steensig: Opdag forandringer og hidden disruption i tide

Med introduktionen af begrebet “Hidden Disruption” sætter Eva Steensigs fokus på et hidtil uset fænomen, som er en langt større trussel for både virksomheder og organisationer end den teknologisk disruption, alle fokuserer på.

Hidden disruption er et resultat af mønstre i adfærdsændringer blandt mennesker. Det er hidden, fordi det foregår lydløst og begynder som svage signaler, ingen tager notits af. Til gengæld slår det hårdt, hvis det rammer. Hidden disruption kommer snigende som en tyv i natten og er giftig, hvis man ikke ser den i tide.

Hidden disruption er et resultat af noget så banalt som ændret adfærd blandt mennesker: Ting vi holder op med at gøre, ting vi begynder at gøre i stedet for det, vi plejer at gøre.

Mens alle frygter den hårde teknologiske disruption så er sandsynligheden for at rammes af hidden disruption langt større og potentielt mere dramatisk. Hidden disruption rammer alle brancher og industrier uanset om det drejer sig om forbrugere, medarbejdere, erhvervskunder eller borgere.

Eva Steensig har over de sidste 15 år udviklet, globalt implementeret og gennemprøvet en metode og en filosofi, der kaldes Pattern-Based Forecasting.  Det går i al sin enkelthed ud på at se og opsamle de svage signaler om adfærdsændring. Eva Steensig tilbyder træning i denne banebrydende tilgang, som får dig til at elske forandringer og turde kigge på dem i al deres kompleksitet uden frygt og hermed blive en vinder af og ikke et offer for hidden disruption.

High Performance Institute kan tilbyde en halv- eller heldagsworkshop i at forstå svage signaler og blive trænet i at opdage hidden disruption i tide. Bag workshoppen ligger et white paper, som udleveres til deltagerne inden workshoppen. Workshoppen lærer jer at arbejde med og forstå de svage signaler, og hvad de fortæller om nye behov og ændret adfærd. På workshoppen introduceres deltagerne til at forstå forandringsmekanismerne, ligesom de trænes i at se mønstre i svage signaler.

Resultatet af workshoppen er et nyt blik på de forandringer virksomheden står overfor og en ny-tilegnet evne til at se og forstå disse fremadrettet.

Workshop with Eva Steensig: Discover changes and hidden disruption before it is too late

With the introduction of the term “Hidden Disruption” Eva Steensig creates focus on a phenomenon that has been unseen until now. A phenomenon which is a much bigger threat for companies and organisations than the technological disruption everyone is talking about. Hidden disruption is a result of changes in patterns of behavioural changes amongst human beings. It is hidden because it occurs in silence and commences as weak signals no-one notices. Nevertheless, it hits hard if it hits. Hidden disruption come sneaking as a thief in the night and is poisonous if you do you see it in time.

Hidden disruption is a result of something as commonplace as changed behaviour amongst human beings: things we start doing, things we begin doing instead of the things we used to do.

While everyone fears the hard technological disruption, then the possibility of being hit by hidden disruption is far greater and potentially more dramatic. Hidden disruption hits all industries and sectors, no matter whether it is related to consumers, employees, business customers or citizens.

Eva Steensig has over the past 15 years developed, globally implemented and tested a method and philosophy which is called is Patterned Based Forecasting. It is about observing and catching the weak signals of behavioural changes. Eva Steensig offers coaching in this path breaking-approach which makes you love changes and dare to look at them in all their complexity without fear and hence become a winner and not a victim of hidden disruption.

High Performance Institute offers either half or full day workshops in the attempt to understand weak signals and become coached in discovering hidden disruption before it is too late. Behind the workshop is a White Paper which will be given to the audience before the beginning of the workshop. The workshop will teach you to work with and understand weak signals and what they tell about new demands and changed behaviour. During the workshop, the participants are introduced to the mechanisms of change like they are also coached in observing patterns in weak signals.

The result of the workshop is a new perspective on the changes the company faces and new skills to see and understand these in the future.

Bestil mere information