Project Description

Renewal – not return: Nyt foredrag med Jim Hagemann Snabe

Lederskab efter coronakrisen er at gribe muligheden for at skabe reelle forandringer. I stedet for at forsøge at vende tilbage til de de antagelser og forretningsmodeller, vi havde før covid-19, bør vi i stedet træde et stort skridt frem og accelerere udviklingen mod en digital og bæredygtig fremtid – med mennesket i centrum.

Covid-19 har for alvor udfordret vores antagelser om at fremtiden kan planlægges. Samtidig har Covid-19 øget vores forandringsberedskab. Det er nu vi skal stille os spørgsmålet: Hvilken verden ønsker vi på den anden side af Covid-19? Hvordan vil Covid-19 forandre den måde, verden hænger sammen på? Hvordan vi ønsker at forme fremtiden, når det kommer til globalisering, digitalisering og bæredygtighed? Hvordan genopfinder vi vores organisation og hvilken rolle vil vi spille?  Hvilket lederskab er nødvendigt for at vende krisen til en mulighed og udvikle den forandringsevne vi har lært af krisen? Jim Hagemann Snabe kalder det #RenevalNotReturn. Efter en lang fase med kriseledelse er der nu behov for at udvikle fremtidens lederskab, hvor mennesket potentiale frigøres, så vi udnytter alle de nye muligheder for at skabe en bedre fremtid. Det er tid til Renewal – not return.

Lecture with Jim Hagemann Snabe: Renewal – not return

Leadership after the Corona crisis is seizing the opportunity to create real change. Instead of trying to return to the assumptions and business models we had before Covid-19, we should instead take a big step forward and accelerate the development towards a digital and sustainable future – with the human being at the center.

Covid-19 has seriously challenged our assumptions that the future can be planned. At the same time, Covid-19 has increased our readiness for change. It is now that we must ask ourselves the question: Which world do we want on the other side of Covid-19? How will Covid-19 change the way the world is connected? How do we want to shape the future when it comes to globalization, digitalisation and sustainability? How do we reinvent our organization and what role will we play? What leadership is needed to turn the crisis into an opportunity and develop the capacity for change we have learned from the crisis? Jim Hagemann Snabe calls it #RenevalNotReturn. After a long phase of crisis management, there is now a need to develop the leadership of the future, where human potential is unleashed, so that we take advantage of all the new opportunities to create a better future. It’s time for Renewal – not return.

Bestil mere information