Project Description

Workshop med Jacob Bøtter: Sådan skaber man en digital forretning på 5 dage

Boost digitaliseringen i organisationen ved at invitere eksperterne indenfor

Vi er vidne til nogle af de største forandringer i teknologi, organisation og strategi i nyere tid. De fleste organisationer halser efter udviklingen efter bedste evne, men ender ofte lammede tilbage, da det flytter fokus fra kerneforretningen. Nogle organisationer prøver at dele medarbejderne op i A og B hold, hvor de dygtigste unge digitale hoveder får deres eget beskyttede værksted, mens resten overlades til at drive forretningen videre, indtil den bliver disruptet af de nye kræfter. Det kan mærkes på virksomhedskulturen og Jacob Bøtter tror på, at alle har noget at byde på i denne nye virkelighed, hvis blot de bydes op til dans!

Hvis vi for en tid glemmer alle holdninger og i stedet sætter handlinger bag ordene, kan vi flytte fokus og dermed begynde at tale om den rejse organisationen skal på med brug af konkrete eksempler.

Jacob Bøtter har ladet sig inspirere voldsomt af Google’s investeringsforretning GV, der har udviklet metoden Design Sprint til at bringe mennesker, der ikke kender hinanden, sammen til at skabe bemærkelsesværdige resultater på kort tid.

Han foreslår at sætte 3-4 af jeres kolleger sammen med 2-3 eksterne eksperter i en uge. De får et “moonshot”, som de skal løse på blot fem dage. Jacob Bøtter definerer et moonshot som værende et projekt, der adresserer et kæmpe problem, foreslår en radikalt ny form for løsning og benytter sig af banebrydende ny teknologi.

Når ”sprinten” er ovre, er det ikke bare en prototype for en ny digital forretning, er også 3-4 af jeres kolleger også blevet trænet til selv at kunne sætte ord på fremtiden og fortsat udfordre resten af organisationen.

De eksterne eksperter kommer fra mange forskellige baggrunde. Enten tager de fri fra deres normale fuldtidsjob for at være sammen med jeres organisation eller også er de freelancere.

Sådan når vi til månen på bare fem dage

Formålet med workshoppen er at danne en ny midlertidig virksomhed i virksomheden. Denne ledes af den danske iværksætter Jacob Bøtter, der har stor ledelsesmæssig erfaring og mange digitale kompetencer. De øvrige 1-2 eksterne kan være programmører, designere eller besidde andre former for fagligheder, der normalt ikke deltager i udviklingen af denne type produkter. De optræder bevidst som de sorte får, der dels kan påvirke tankegangen, men desuden medbringer en faglighed, der sjældent er med ved bordet, når der udvikles strategi i virksomheden.

Holdet arbejder fra organisationens hovedkontor, men i et aflukket lokale. Jacob Bøtter ønsker at være tæt på organisationen for at trække interne eksperter ind løbende.

En stram tidsplan sikrer resultater på kort tid

5-dages metode er inspireret af Google’s Design Sprint metode.

Mandag samles holdet og arbejder med at tegne et kort over alle aktører og komponenter i problemformuleringen. De indkalder også en række interne og eksterne eksperter, der kigger forbi i halve og hele timer til krydsforhør.

Tirsdag tegner alle løsninger på problemet. Der tegnes hundredvis af skitser, omend der kun er 5-7 mennesker i lokalet.

Onsdag hænges alle skitser op i lokalet og holdet beslutter sig for en retning for deres løsning.

Torsdag møder alle tidligt og går sent, for her skal der bygges en prototype på den foreslåede løsning.

Fredag testes løsningen på rigtige mennesker, f.eks. kunder eller samarbejdspartnere, der indkaldes til 1:1 interviews.

Jacob Bøtter, der er selvlært programmør, designer og leder, styrer workshoppen.
Jacob Bøtter har erfaring med at lede mere end 20 forløb af workshoppen “Sådan skaber man en digital forretning på 5 dage”. Bl.a. for Danmarks Radio, Novo Nordisk og på High Performance Leadership lederuddannelsen.

Workshop with Jacob Bøtter: How to create a digital company in 5 days

Boost the digitalisation in the organisation by inviting the experts to the table.

We are currently witnessing some of the biggest changes in technology, organisation and strategy in recent times. Most organisations almost break their necks in trying to follow the development and often end up paralysed as this immensely stressful process divests attention from the core of the business. Some organisations try to separate employees in A and B teams in which the most talented young digital minds get their own protected workplace while the rest is let alone to drive the company on their own until it will be disrupted by the new forces. This is evident business cultures. But Jacob Bøtter believes that everyone has something to offer in this new reality, if only they are invited to the table.

If we for a moment forget all the “opinions” and instead put actions behind the words, then we can redirect our attention and thus begin to speak about the trip that the organisation must embark upon by using concrete examples.

Jacob Bøtter is inspired heavily by the Google’s investment business GV, which has developed the method Design Sprint on how to bring individuals who do not know each other together to create magnificent results in short time spans.

He proposes to put 3 to 4 of your colleagues together with 2 to 3 external experts in a week. They get a “moon shot” which they must solve in just five days. Jacob Bøtter defines a moon shot as a project which addresses a massive problem, proposes a radically new form of solution and make use of groundbreaking new technology.

When the “sprint” is over, the end result will not only be a prototype for a new digital company – 3 to 4 of your colleagues are also coached to be able to formulate the future and continuously challenge the rest of the organisation.

The external experts come from many different backgrounds. They will either take days off from their normal full-time job to be with your organisation or then they are freelancers.

How to reach the moon in just 5 days

The purpose of the workshop is to create a new temporary company within the company. It is led by the Danish entrepreneur Jacob Bøtter who has extensive leadership experience and immense digital competencies. The remaining 2 externals can be programmers, designers or possess other types of professional skills which normally do not take part in the development of this kind of products. They will on purpose act as the black sheep which can influence the mindset but also bring in new skills which seldomly are present at the table when the company develops strategies.

The team works from the headquarter of the organisation, but in a closed room. Jacob Bøtter wants to be close to the organisation in order to be able to draw on internal experience during the five days.

A tight schedule will ensure results in a very short time

The five-day method is inspired by Google’s designs and method.

Monday the team is gathered and works towards drawing a map of all actions and components in the problem statement. They also invite a number of internal and external experts who will pop by at various times for cross-examination.

Tuesday everyone works towards drawing solutions to the problem. Hundreds of drafts are made by the 5-7 people in the room,

Wednesday all the drafts are placed on the wall and the team will decide a direction for their solution.

Thursday everyone meets early and leave late in order to ensure enough time to build the prototype of the proposed solution.

Friday the solution is tested on real individuals such as customers, partners. One-on-one interviews will be undertaken.

Jacob Bøtter is an autodidact programmer, designer and leader and will be managing the workshop.
Jacob Bøtter has extensive experience with managing more than 20 executions of the workshop “How to create a digital company in five days”.  He has executed the workshop for Danish Broadcasting service, Novo Nordic and at the High Performance Leadership education, among others.

Bestil mere information