Udefra 2018-10-16T12:06:47+00:00

Project Description

Foredrag med Jacob Bøtter: Udefra

Et foredrag om at se ud i stedet for ind.

Hvorfor nøjes med 57 ansatte, når man kan have 2 millioner udefra?
Samfundet er under massiv forandring på arbejdsmarkedet, uden så mange har lagt mærke til det. I USA anslår man, at op mod en tredjedel af arbejdsstyrken kan karakteriseres som værende deres egen arbejdsgiver, altså freelancere. Om bare seks år mener man, at halvdelen af arbejdsmarkedet udgøres af freelancere. Når vi alle bliver revet løs på denne måde, giver det en masse nye fordele, men også udfordringer, som Jacob Bøtter tager under behandling i sit banebrydende foredrag. Det betyder, at en ny type organisation blomstrer frem i disse år. Virksomheder, som rækker udad frem for at bureaukratisere indad. De får hjælp fra alle, også fra dem uden for det nære netværk og uden for organisationen.

Crowdsourcing, kollektiv intelligens – hypet barn har mange buzzwords. Jacob Bøtter ser igennem hypen og viser, hvordan vi alle kan blive bedre til at række ud. Tidligere var det nødvendigt at ansætte mange mennesker og bruge mange penge for at skabe noget stort. I dag betyder mange mennesker på lønningslisten ofte bare meget bureaukrati og færre resultater, end hvis man er få mennesker med et stærkt fælles formål.

Jacob Bøtters bog “Udefra” er fyldt med eksempler på, hvordan vi fremover bør betragte det som en styrke, når ledere og medarbejdere opsøger hjælp udefra.

Outside – Crowdsourcing

A lecture about looking out instead of in.

Why have just 57 employees when you can have 2 million outside the company?
Society is undergoing a massive change in the workforce, without very many people noticing it. In the US, an estimated one third of the workforce can be characterized as being independent contractors, as freelancers. In just six years, it is believed that half of the workforce will be made up of freelancers. When we are all spread out like that, it provides a lot of new benefits but also challenges, and this is the core of Jacob Bøtter’s new and groundbreaking lecture. It means that a new type of organization will show up. Companies that extend outward instead of inward. They seek help from everyone, also from outside the organization and even from outside their immediate network.

Crowdsourcing, collective intelligence – a hyped child has many buzzwords. Jacob Bøtter sees through the hype and shows how we can all become better at reaching out. Previously it was necessary to hire many people and spend a lot of money to create something big. Today many people on the payroll often means more bureaucracy and fewer results as supposed to a few people with a strong common purpose.

Jacob Bøtter’s book Udefra (Outside) is loaded with examples of how we should see it as a strength when managers and employees seek outside help in the future.

Bestil mere information