Projekbeskrivelse

Foredrag med Jacob Bøtter: Udefra

Et foredrag om at se ud i stedet for ind

Hvorfor nøjes med 57 ansatte, når man kan have 2 millioner udefra?
Samfundet er under massiv forandring og det påvirker især arbejdsmarkedet. Dog er der mange, der ikke har lagt mærke til det endnu. I USA anslår man, at op mod en tredjedel af arbejdsstyrken kan karakteriseres som værende deres egen arbejdsgiver, altså freelancere. Om blot seks år mener man, at halvdelen af arbejdsmarkedet udgøres af freelancere. Når vi alle bliver revet løs på denne måde, giver det en masse nye fordele, men samtidig også udfordringer, som Jacob Bøtter tager under behandling i sit banebrydende foredrag. Det betyder, at en ny type organisation blomstrer frem i disse år. Virksomheder, der rækker udad frem for at bureaukratisere indad. Virksomheder, der får hjælp fra alle, også fra dem uden for det nære netværk og uden for organisationen.

Crowdsourcing, kollektiv intelligens – hypet barn har mange buzzwords. Jacob Bøtter ser igennem hypen og viser, hvordan vi alle kan blive bedre til at række ud. Tidligere var det nødvendigt at ansætte mange mennesker og bruge mange penge for at skabe noget stort. I dag betyder mange mennesker på lønningslisten ofte bare meget bureaukrati og færre resultater, end hvis man er få mennesker med et stærkt fælles formål.

Jacob Bøtters bog “Udefra” er fyldt med eksempler på, hvordan vi fremover bør betragte det som en styrke, når ledere og medarbejdere opsøger hjælp udefra.

Lecture with Jacob Bøtter: Outside

A lecture about looking out instead of in

Why have just 57 employees when you can have 2 million outside the company?
Society is undergoing massive changes in the workforce, without very many people noticing it. In the US, an estimated one third of the workforce can be characterised as being independent contractors – freelancers. In just six years, it is believed that half of the workforce will be made up by freelancers. When we will all spread out like that, it will provide a lot of new benefits but also challenges. This is the core of Jacob Bøtter’s new and groundbreaking lecture. It means that a new type of organisation will emerge. Companies that extend outward instead of inward. They seek help from everyone, also from outside the organisation and even from outside their immediate network.

Crowdsourcing, collective intelligence – hyped child has many buzzwords. Jacob Bøtter sees through the hype and shows how we can all become better at reaching out. Previously it was necessary to hire many people and spend a lot of money on creating something big. Today, many people on the payroll often means more bureaucracy and fewer results as supposed to a few people with a strong common purpose.

Jacob Bøtter’s book “Udefra” (Outside) is loaded with examples of how we should see it as a strength when managers and employees seek outside help in the future.

Bestil mere information