Project Description

Workshop med Tue Mantoni: Next Level Leadership

Eksklusiv og skræddersyet workshop med Tue Mantoni

I de seneste år er mange unge blevet ledere – uden at træne. De er blevet spottet til et internt talentprogram. De har et særligt potentiale for at lede andre. Virksomheden er klar til at investere i dem. Men de træner for lidt. Det skal virksomheder ændre. For, hvis tendensen fortsætter, står virksomheden pludselig med en større organisation, helt nye medarbejdergenerationer og en forretningskompleksitet, der kræver et helt nyt niveau af lederskab, som lederne ikke kan levere. Vi lever i en digital tid, hvor hastighed og teknologiske muligheder er eksponentielle. Det skaber store problemer, hvis ikke lederskabet og lederne følger med og lukker hullerne mellem det, virksomheden kan og det, lederne skal levere og sikre. Teknologien kan ikke alene løse problemet. Der er brug for ledere, der ikke blot leder fra computeren, men som tør vise, hvem de er.

Tue Mantonis eksklusive workshop vil udfordre og inspirere ledere, der ønsker at genopfinde sig selv og virksomheden. Det kræver mod. Modet til at være i tvivl og fejle, for man er ikke perfekt. Evnen til at lede ”The crazy ones”, som skaber forretningen. Troen på, at meningsfuldhed slår løn. Og så skal man huske på, at man altid skal rekruttere folk, der er dygtigere end sig selv. Tue råder lederne til at glemme deres fremtid og skabe en virksomhed i life balance, mens de altid sætter fokus på ”vi” frem for ”jeg”. Og sidst, men ikke mindst, minder han os om, at det er utroligt, hvad man kan opnå, når man er ligeglad med, hvem der får æren.

Tue Mantonis workshop er velegnet til mindre ledergrupper, der sammen ønsker at løfte sig til næste niveau.

Workshop with Tue Mantoni: Next Level Leadership

Exclusive and customer-tailored workshop with Tue Mantoni

Over the past years a lot of young individuals have attained positions as executives – without practising. They have been chosen for an internal talent programme. They have a particular potential to lead others. The company is ready to invest in them.  But – they do not practice enough. Companies must change this, Tue Mantoni argues. If the tendency continues, companies will face a growing organisation, entirely new employee generations and an organizational complexity which demands an entirely new level of leadership which the leaders will not be able to deliver. We live in a digital age where speed and technological possibilities are exponential. It creates immense problems if the leadership and the leaders do not follow this development and close the gaps between what the company is able to and what the leaders have to deliver and ensure. The technology cannot solve the problem by itself. There is a need for leaders who do not just lead from their laptop – leaders who have the courage to show who they are.

Tue Mantoni’s exclusive workshop will challenge and inspire leaders who aim to reinvent themselves and the company. It demands courage. The courage to doubt and to fail – because no-one is perfect. The ability to lead “The crazy ones”, who shape the business. To believe that meaning is more important than salary. You must remember that you always should recruit people who are more skilled than yourself. Tue encourages leaders to forget their future and instead create a company in life balance. The leaders must always focus on the “we” rather than the “I”.  Last but not least, he reminds us that it is incredible what you can achieve when you do no care who takes the credit.

Tue Mantoni’s workshop is suitable for small groups of executives who jointly want to raise to the next level.

Bestil mere information