Project Description

Vanebrud

Foredrag med Lene Tanggard: Læringsglemsel

Hvordan glemmer vi for bedst at lære?

“Mit enkle forslag er, at vi glemmer læring som begreb for at kunne koncentrerer os om det, som giver mening at lære, der hvor vi er” Lene Tanggard

Lene Tanggaards foredrag handler om, at vi lærer mest, når vi glemmer, at vi er i gang med at lære. Aktiv glemsel kan skabe plads til at lære nyt. Det kan alt sammen forekomme enkelt. Det er enkelt. Læringsglemsel er et begreb, der skal minde os om, at vi hele tiden kan og skal lære noget nyt ved at glemme. Det sker, når medarbejderen for en stund glemmer i mødet med et nyt fagligt stofområde, når medarbejderen vinder ny erkendelse og indsigt og får lyst til at lære mere og nyt. Hermed opnås en større faglighed, der løfter medarbejderen op på et højere niveau og giver plads til glæde, undren og begejstring.

Men hvorfor så et nyt læringsbegreb? Fordi vi har en tendens til at gøre det samme, som vi altid har gjort i vores aktuelle begejstring for dannelse og læring. Vi har indrettet vores skoler og uddannelser til at være styret igennem rigid målstyring, simple resultatmål og regneark. Derfor har vi brug for læringsglemsel, som Lene Tanggaard inspirerer til med sit lærerige og spændende foredrag, hvor hun gør op med tidligere tiders måder at lære på.

Lecture with Lene Tanggard: Oblivion of Learning

How do we best forget in order to learn?

“My simple suggestion is that we forget the concept of learning in order to concentrate on that which makes sense to learn in the given situation” Lene Tanggard

Lene Tanggard’s talk deals with how we learn more when we forget that we are in the process of learning. Active oblivion can create mental space for new learning processes. It all may seem quite simple. It is simple. Oblivion of learning is a concept which remind us that we learn by forgetting.  This happens in effect when the individual at the workplace briefly forgets in the encounter with a new professional field, when they achieve recognition and gain new insights, which increase their desire to learn more. In this way a higher degree of professionalism can be achieved for the company as well as the individual while it makes room for happiness, wonder and enthusiasm.

But why do we need a new concept of learning? Because we have a tendency to do what we have always done in our current obsession with education and learning. We have constructed our schools and education system to be characterised by rigid performance-based management, simple target performance and spreadsheets. This is why we need oblivion of learning, which is what Lene Tanggard advocates for in her instructive, inspiring and exciting talk where she once and for all settles with old ways of thinking about learning.

Bestil mere information